Voorwaarden wedstrijdreglement 2018

Voorwaarden wedstrijdreglement 2018

REGLEMENT Stichting IJlst 750 Walk en Run

1.De Walk en Run wordt georganiseerd onder de vlag van Stichting IJst 750. Hierna te noemen de stichting. De organisatie van de Walk en Run stelt het Reglement vast.

2. De deelnemers aan de wedstrijden van de stichting verklaren zich bekend met en onderwerpen zich aan het reglement.

3. Het reglement is eveneens van toepassing op de door het bestuur van de Stichting ingeschakelde medewerkers c.q. vrijwilligers.

4. De wedstrijdleider heeft de wedstrijdtechnische eindverantwoordelijkheid.

5. De deelnemers nemen deel voor eigen risico. De Stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadigen van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel.

6. Indeling Kidsrun geschiedt op leeftijd in de volgende groepen:

5 tot 7 jaar, 8 tot 10 jaar en 11/12 jaar.
Leeftijd voor deelname aan de Jeugdloop is 13 tot en met 16 jaar.
Minimumleeftijd voor deelname aan de Ladiesrun of Heren is 17 jaar.

7. De organisatie/wedstrijdleiding heeft het recht een deelnemer te diskwalificeren en uit de wedstrijd te halen, op het moment dat: deze zich niet houdt aan het wedstrijdreglement of zich onbehoorlijk of onsportief gedraagt of het om medische overwegingen noodzakelijk wordt geacht.

8. Instructies van politie, wedstrijdleiding, EHBO, medewerkers (o.a. verkeersregelaars) moeten direct en stipt opgevolgd worden. Het niet opvolgen van de instructies kan diskwalificatie tot gevolg hebben dan wel de aansprakelijkheid voor evt. schade tot gevolg hebben.

9. Annuleren van de inschrijving is niet mogelijk.

10. De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen of de gehele loop af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, of overheidsingrijpen waarbij de loop redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. In geval van afgelasting vindt geen restitutie plaats van inschrijfgeld.

11. Van een ieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten. Indien gehandeld wordt in strijd met voorgaande is betrokkene schadeplichtig.

12. De uitslagen van de wedstrijd en daaraan verbonden prijzen worden bepaald door de volgorde van binnenkomst. De eindverantwoordelijkheid over de uitslagen is in handen van de wedstrijdleiding.

13. Inschrijving voor de wedstrijden is persoonlijk. Het startnummer is niet overdraagbaar.

14. De deelnemer dient het startnummer op de borst te dragen. Over het startnummer mag niets heen gedragen worden. Het startnummer moet in zijn geheel gedragen worden mag niet worden gevouwen.

15. Deelname staat alleen open voor hardlopers. Het is niet toegestaan met een buggy, babyjogger of ander babyvervoersmiddel de wedstrijd te lopen. Het is niet toegestaan met honden (al dan niet aangelijnd) deel te nemen. Het is niet toegestaan per rolstoel deel te nemen. Het is niet toegestaan dat uw begeleider/trainer/teamgenoot etc. meefietst/ meerijdt. De organisatie/wedstrijdleiding kan ten aanzien van het in dit artikel bepaalde ontheffing verlenen.

16. De wedstrijdleiding van de Walk en Run stelt de tijdslimiet van 55 minuten op de 7,5 km vast. Een loper aan wie kenbaar is gemaakt dat hij/zij de limiet heeft overschreden, kan hierna niet meer finishen.

17. De deelnemersgegevens worden opgenomen in een adressenbestand. Indien u hiertegen bezwaar heeft, dan dient u dat schriftelijk bij de organisatie kenbaar te maken.

18. Deelnemers gaan ermee akkoord dat ze worden opgenomen in een uitslagenlijst.

19. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de Stichting IJlst 750 zonder daarvoor een vergoeding te claimen.

20. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het Stichtingsbestuur of de wedstrijdleiding.

21. Overal waar in dit reglement sprake is van deelnemer, wordt ook deelneemster bedoeld.

Dit reglement is vastgesteld op 16 september 2016 door de organisatie van Stichting IJlst 750 Walk en Run.